PB Dostępna

Projekt „PB Dostępna” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Podlaski Sejmik Osób z Niepełnosprawnościami jest partnerem projektowym Politechniki Białostockiej.

Celem projektu jest wzrost dostępności Politechniki Białostockiej dla osób z niepełnosprawnościami

Okres realizacji: 15 stycznia 2020 r. – 15 września 2023 r. 

Wartość projektu: 3 999 905,39 zł, w tym dofinansowanie w wysokości 3 879 845,39 zł