PełnoMocne

PełnoMocne. Podlaskie organizacje gotowe do zmian na rzecz osób z niepełnosprawnościami.

Czas realizacji: 01.06.2018 – 31.12.2019

Celem projektu jest upełnomocnienie (empowerment) Podlaskiego Sejmiku Osób z Niepełnosprawnością oraz jego organizacji członkowskich jako niezależnych i współpracujących ze sobą, silnych pod względem merytorycznym i organizacyjnym podmiotów kształtujących polityki publiczne w obszarach związanych z niepełnosprawnością w wymiarach: lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym. 

Zakładane upełnomocnienie zostanie osiągnięte poprzez: podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji przedstawicieli organizacji w zakresie zarządzania strategicznego, zarządzania finansowego oraz lobbingu i rzecznictwa (w tym self-advocacy), usprawnienie komunikacji wewnętrznej (między Sejmikiem a organizacjami członkowskimi) i zewnętrznej Sejmiku, określenie wspólnej misji, wizji i wartości oraz ustalenie celów i działań organizacji koordynowanych w ramach działalności Sejmiku, a także poprzez stworzenie możliwości zastosowania nabytych kompetencji w praktyce.

W zakres planowanych działań wchodzą: 

  • organizacja Podlaskich Konwentów Osób z Niepełnosprawnościami,
  • przeprowadzenie procesu opracowanie i przyjęcie Strategii Rozwoju Sejmiku na lata 2020-2023,
  • organizacja szkoleń w ramach Szkoły Fundraisingu PSOzN,
  • organizacja szkoleń i wizyt studyjnych w ramach Akademii Lobbystów PSOzN,
  • przeprowadzenie kampanii lobbingowej na rzecz środowiska osób z niepełnosprawnościami.

Projekt został dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.